top of page
Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1

 

Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen, het (doen) verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diner, exploitaties e.d., één en ander in de ruimste zin des woords, alsmede het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen e.d.

 

Artikel 2

 

Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen van “De Vijf Sterren Catering” zijn steeds vrijblijvend.

Een overeenkomst met “De Vijf Sterren Catering” komt tot stand door acceptatie van “De Vijf Sterren Catering” offerte. Aanvullende afspraken met betrekking tot meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

 

Artikel 3

 

Prijzen

 

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen.

“De Vijf Sterren Catering” behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van de offerte en het moment van de uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van verhoging van accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc., deze verhoging aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4

 

Betaling

 

Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling als volgt plaats:

60% van de offerte prijs dient door “De Vijf Sterren Catering” te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst;

Verdere betalingen dienen ontvangen te zijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Bij niet tijdige betaling is de cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. “De Vijf Sterren Catering” mag voorts de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Alle kosten, die voor “De Vijf Sterren Catering” verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan “De Vijf Sterren Catering” verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door “De Vijf Sterren Catering” is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

Artikel 5

 

Vergunningen

 

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan “De Vijf Sterren Catering” blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van cliënt.

 

Artikel 6

 

Annulering

 

Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentage van het voor het desbetreffende onderdeel (goederen/diensten van “De Vijf Sterren Catering”) in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:

 

-Drie dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100 %

-Veertien tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60 %

-Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering, vermeerdert met gemaakte kosten 30 %

 

Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van “De Vijf Sterren Catering” bovendien als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welk “De Vijf Sterren Catering” aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van “De Vijf Sterren Catering” annuleringskosten.

 

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan “De Vijf Sterren Catering” te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door “De Vijf Sterren Catering”.

 

 

Artikel 7

 

Tussentijdse beëindiging

 

“De Vijf Sterren Catering” is bevoegd om de overeenkomst, voor zover niet anders bepaald, met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien cliënt een of meer verplichtingen jegens “De Vijf Sterren Catering” niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd haar recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet.

“De Vijf Sterren Catering” is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer cliënt surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

 

“De Vijf Sterren Catering” is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetaling te verrekenen. “De Vijf Sterren Catering” is geen rente over de vooruitbetaling verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat “De Vijf Sterren Catering” niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

 

Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht.

Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

Van geschillen over of in verband met het gehuurde neemt bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen “De Vijf Sterren Catering” zijn hoofdvestiging heeft.

 

Artikel 8

 

Te leveren goederen en diensten

 

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en “De Vijf Sterren Catering” is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van de cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is “De Vijf Sterren Catering” niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 

Cliënt zal “De Vijf Sterren Catering” de mogelijkheid bieden alle gewenste voorbereidingen tijdig te kunnen uitvoeren en zal zonodig de benodigde faciliteiten ter beschikking stellen.

 

Artikel 9

 

Overmacht

 

Ingeval van overmacht heeft “De Vijf Sterren Catering” het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichting tot uitvoering van een overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst verreist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst; belemmerde overheidsbepalingen en verzoeken;

Onlusten;

Stakingen;

Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen;

Brand of ongevallen;

Transportbelemmeringen;

Beslaglegging van welk soort en om welke reden dan ook;

Iedere storing in de geregelde productie;

Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenis.

 

Artikel 10

 

Aansprakelijkheid

 

“De Vijf Sterren Catering” is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan “De Vijf Sterren Catering”, terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en “De Vijf Sterren Catering” nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

 

Artikel 11

 

Weigering c.q. beëindiging orders en/of opdrachten

 

“De Vijf Sterren Catering” behoudt zich het recht voor order(s) en/of opdracht(en), waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen.

 

“De Vijf Sterren Catering” heeft te allen tijde het recht order(s) en/of opdracht(en), waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van “De Vijf Sterren Catering”, te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen, (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.

 

“De Vijf Sterren Catering” heeft het recht, in geval van toepasselijkheid van de bovenstaande, op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. (voortijdig) beëindigen van de order en/of opdracht.

 

Artikel 12

 

Toepasselijk recht

Op de door “De Vijf Sterren Catering” aangegane overeenkomsten en uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen worden berecht door een bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

 

Almere,

Mvr. N.A Dikkerboom

 

bottom of page