top of page

Privacyverklaring

Catering De Vijf Sterren B.V.

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2024.
 

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Catering De Vijf Sterren B.V.
Ambachtsmark 67

1355 EE Almere

036-5319543

administratie@devijfsterren.nl
KVK 89983335

 

Hierna te noemen Catering De Vijf Sterren B.V.:

 

Catering De Vijf Sterren B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens:

Catering De Vijf Sterren B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • e-mailadressen

 • telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats 

 • Geslacht

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 

Doeleinden

Catering De Vijf Sterren B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen; 

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Catering De Vijf Sterren B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten; 

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Catering De Vijf Sterren B.V.  persoonsgegevens uitwisselen. Catering De Vijf Sterren B.V.  kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

 

Tot slot
Kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Catering De Vijf Sterren B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Catering De Vijf Sterren B.V.  zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, mail of Dropbox etc. in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
 

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Wij delen GEEN gegevens met Google en verwerken de gegevens anoniem. Wij plaatsen cookies op onze website om te kunnen zien welke pagina's er bezocht worden en wanneer bezoekers onze website verlaten. Ook bekijken we hiermee hoeveel bezoekers wij per periode hebben. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display network.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Catering De Vijf Sterren B.V.  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Catering De Vijf Sterren B.V.  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Catering De Vijf Sterren B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om Catering De Vijf Sterren B.V.  een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Catering De Vijf Sterren B.V.

 

Recht op wissen van gegevens/Recht om vergeten te worden

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Catering De Vijf Sterren B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 

Ook kunt u Catering De Vijf Sterren B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Catering De Vijf Sterren B.V.

T.a.v. Administratie
Ambachtsmark 67

1355 EE Almere

036-5319543

administratie@devijfsterren.nl
 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Catering De Vijf Sterren B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Catering De Vijf Sterren B.V.  kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

bottom of page